Obchodné podmienky | Piváreň Máj Žilina

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
pre objednávanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.pivarenmaj.sk  

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

a) Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

b) Internetovým obchodom predávajúceho sa rozumie elektronický systém pre objednávanie tovaru v sieti internet, ktorý je prevádzkovaný na stránke www.pivarenmaj.sk (ďalej len „e-obchod“).

c) Tovarom sa rozumejú jedlá z ponuky denného obedového menu, pizze a hlavných jedál zverejnené na stránke e-obchodu.

d) Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť PUBS & GAMES, s.r.o., so sídlom Poľná 17, 010 01 Žilina, IČO: 44 333 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 50092/L (ďalej len „predávajúci“).

e) Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá vytvorí a odošle objednávku prostredníctvom e-obchodu v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

f) Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania objednávky.

g) Tieto obchodné podmienky sú súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-obchodu.


2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY (OBJEDNÁVKA A POTVRDENIE OBJEDNÁVKY)

a) Vytvoriť a odoslať objednávku prostredníctvom e-obchodu je možné len ako registrovaný používateľ cez používateľský účet kupujúceho zriadený podľa článku 3 týchto obchodných podmienok. Objednávku je možné vytvoriť vyplnením objednávkového formuláru na stránke e-obchodu.

b) Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednanom tovare (objednávaný tovar vo zvolenom množstve kupujúci „vloží“ do virtuálneho nákupného košíka na stránke e-obchodu), kontaktné údaje kupujúceho, údaje o požadovanom mieste a spôsobe doručenia, spôsobe platby kúpnej ceny a prípadné poznámky kupujúceho.

c) Vložený tovar je možné z nákupného košíka odstrániť. Po vložení tovaru do nákupného košíka má kupujúci možnosť upraviť vložený tovar pridaním alebo odobratím základných alebo voliteľných surovín a požadovaného množstva (kusov) tovaru. Po vložení a prípadnej úprave tovaru je kupujúci prostredníctvom tlačidla „K pokladni” presmerovaný na nasledujúcu obrazovku, kde kupujúci vyplní požadované údaje a zvolí si spôsob doručenia a platby. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky vyplnil. Objednávku kupujúci odošle prostredníctvom tlačidla „Záväzne objednať“.

d) Predávajúci po prijatí objednávky od kupujúceho potvrdí prijatie objednávky, a to elektronickou poštou na adresu uvedenú v používateľskom účte kupujúceho alebo na adresu, ktorú kupujúci uviedol pri vytváraní objednávky.

e) Kupujúci berie na vedomie, že prostredníctvom objednávky podáva predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie objednaného tovaru. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom akceptácie tohto návrhu predávajúcim, teda potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho podľa písm. d) tohto článku. V prípade, že k takémuto potvrdeniu zo strany predávajúceho nedôjde, má sa za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá.

f) Všetky skutočnosti uvádzané kupujúcim do poznámky v objednávkovom formulári sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade výslovného súhlasu predávajúceho s nimi, inak sa má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. V prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek požiadavku kupujúceho uvedenú v objednávke, zašle predávajúci kupujúcemu nový návrh objednávky a požiada ho o vyjadrenie sa k nej. Kúpna zmluva je v tomto prípade uzavretá odoslaním tejto novej objednávky kupujúcim a jej následným potvrdením predávajúcim.

g) Z uzavretej kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť dodať objednaný tovar kupujúcemu do miesta dodania a kupujúcemu povinnosť objednaný tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

h) Odosielanie objednávok nie je možné v čase mimo otváracích hodín príslušnej prevádzkarne predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zablokovať odosielanie objednávok aj v inom čase, a to najmä v prípadoch, ak by vzhľadom na počet už skôr prijatých objednávok mohol byť znížený komfort poskytovaných služieb (kapacitné dôvody). O nemožnosti odoslať objednávku je kupujúci informovaný na stránke e-obchodu.


3. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

a) Na základe registrácie kupujúceho v prostredí e-obchodu si kupujúci vytvorí svoj používateľský účet, prostredníctvom ktorého môže vytvárať jednotlivé objednávky a ktorý zároveň umožňuje kupujúcemu spätné prezeranie jednotlivých ním odoslaných objednávok (ďalej len „používateľský účet“).

b) Pri registrácii je kupujúci povinný uvádzať pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov je kupujúci povinný aktualizovať vo svojom používateľskom účte. Údaje, ktoré kupujúci uvedie vo svojom používateľskom účte a pri vytváraní objednávky sú považované predávajúcim za správne a pravdivé.

c) Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom (e-mailovou adresou) a heslom, ktoré si kupujúci zvolí pri registrácii. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sú potrebné na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

d) Kupujúci nie je oprávnený umožniť užívanie svojho používateľského účtu tretím osobám.

e) Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie používateľského účtu, a to najmä v prípade, ak používateľ nevyužíva svoj používateľský účet po dobu dlhšiu ako 2 roky, alebo v prípade ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej kúpnej zmluvy.

f) Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä v prípadoch plánovanej kontroly, údržby, opravy, zmeny nastavenia alebo aktualizácie hardvérového alebo softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne vybavenia tretích osôb, ktoré zabezpečujú technickú stránku prevádzkovania e-obchodu.


 

4. DODACIE PODMIENKY

a) Predávajúci je povinný dodať tovar podľa druhu, v množstve a spôsobom v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy.

b) Tovar je možné dodať osobným odberom v mieste sídla prevádzkarne predávajúceho „PIVÁREŇ MÁJ“ na adrese Poľná 17, 010 01 Žilina (ďalej len „prevádzkareň“) alebo doručením donáškovou službou predávajúceho. Dodanie tovaru osobným odberom je možné výlučne v rámci otváracích hodín prevádzkarne (otváracie hodiny sú zverejnené na adrese http://www.pivarenmaj.sk/kontakt).

c) Prostredníctvom donáškovej služby je tovar doručovaný výlučne do lokalít podľa preddefinovaného zoznamu lokalít v objednávkovom formulári.

d) Za dodanie tovaru sa považuje umožnenie jeho osobného odberu alebo doručenie tovaru donáškovou službou na miesto doručenia, v závislosti od obsahu kúpnej zmluvy. Súčasťou tovaru je vždy daňový doklad (pokladničný blok).

e) Obvyklá doba dodania tovaru je 90 minút. Ak nastanú skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať za následok omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru v obvyklej dobe dodania, je predávajúci povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu kupujúcemu a navrhnúť mu predpokladanú novú dobu dodania tovaru, prípadne dodanie náhradného tovaru.

f) Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené kupujúcim zadaním nesprávnych alebo neúplných údajov pri vypĺňaní objednávky; taktiež nezodpovedá za oneskorenie spôsobené v dôsledku nepriaznivých poveternostných vplyvov, zlej dopravnej situácie (dopravná nehoda, zápcha, uzávera, obchádzka a pod.), prípadne inej mimoriadne situácie nezavinenej predávajúcim.

g) Ak z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru alebo iným spôsobom jeho doručenia.

h) Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru.


 

5. KÚPNA CENA

a) Cena tovaru je uvedená pri každom tovare ponúkanom v e-obchode. Ceny sú platné po dobu ich zobrazenia na stránke e-obchodu. Zobrazené ceny sú konečné vrátane DPH. Ceny však nezahŕňajú náklady spojené s doručením tovaru donáškovou službou (ďalej len „prepravné“). Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje cenu tovaru platnú v momente odoslania objednávky, a to vrátane prepravného.

b) Prepravné je stanovené v závislosti od lokality, v ktorej sa nachádza miesto dodania tovaru, a to tak, že ku každej lokalite v rámci preddefinovaného zoznamu lokalít v objednávkovom formulári je priradené príslušné prepravné.

c) Spolu s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť aj prepravné.

d) Kúpnu cenu a prepravné môže kupujúci uhradiť priamo pri dodaní tovaru (či už osobným odberom alebo doručením donáškovou službou), a to hotovosťou, stravnými lístkami alebo platobnou kartou. Pri platbe platobnou kartou je potrebné tento spôsob platby uviesť vopred už pri vytváraní objednávky (v časti „poznámky“).

e) Kupujúci je povinný ihneď po zaplatení kúpnej ceny skontrolovať prípadný výdavok. Na neskôr zistený rozdiel nemusí predávajúci prihliadať.


6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

a) Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola potvrdená zo strany predávajúceho.

b) Objednávku, ktorá už bola potvrdená zo strany predávajúceho môže kupujúci zrušiť iba v prípade, ak tovar nie je ešte pripravený, alebo nezačala jeho príprava. Zrušenie objednávky je možné osobne, elektronickou poštou, alebo na telefónnom čísle 0904 997 997 alebo 0904 776 776. Na neskoršie zrušenie objednávky kupujúceho nemusí predávajúci prihliadať.

c) Predávajúci si je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade neočakávaných udalostí, pre ktoré nemôže tovar dodať (napr. výpadok elektrickej energie, porucha kuchynskej technológie, prerušenie alebo obmedzenie dodávky skladových zásob, iné neočakávané udalosti). Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho o zrušení objednávky.

d) Zrušenie už prijatej objednávky zo strany kupujúceho alebo predávajúceho v zmysle tohto článku sa považuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy.


7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIE

a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.

b) Tovar má vady, ak nie je dodržaný druh tovaru, jeho akosť, množstvo, miera alebo hmotnosť, alebo kúpna cena tovaru.

c) Pri prevzatí tovaru (či už osobným odberom alebo doručením donáškovou službou) je kupujúci povinný skontrolovať minimálne druh tovaru, jeho množstvo a kúpnu cenu. Ak kupujúci zistí vady tovaru je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď pri prevzatí tovaru.

d) Vady týkajúce sa akosti tovaru, prípadne jeho miery alebo hmotnosti uplatňuje kupujúci pred začatím konzumácie tovaru, prípadne - v závislosti od povahy vady - čo najskôr po začatí jeho konzumácie. Predmetom reklamácie pri dodaní tvaru donáškovou službou predávajúceho nemôže byť nedodržanie výdajnej teploty tovaru. Reklamáciu nie je možné uznať, ak z tovaru, ktorý je predmetom reklamácie, kupujúci skonzumoval viac ako 25% objemu.

e) Reklamovať tovar je možné:

- priamo pri prevzatí tovaru u zamestnanca prevádzkarne alebo u zamestnanca donáškovej služby, ak ide o vady podľa písm. c) tohto článku, alebo

- po prevzatí tovaru, a to telefonicky na čísle 0904 997 997 alebo 0904 776 776, prípadne osobne v prevádzkarni, ak ide o vady podľa písm. d) tohto článku.

f) Reklamovaný tovar (neskonzumovanú časť) je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu pri osobnom uplatnení reklamácie, alebo ho uchovať do príchodu zamestnanca predávajúceho pri uplatnení reklamácie elektronicky alebo telefonicky.

g) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

h) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za tovar bez vád alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (ak už bola zaplatená). Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

i) O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie. V prípade reklamácie tovaru doručovaného prostredníctvom donáškovej služby sa čas vybavenia reklamácie predlžuje o čas nevyhnutne potrebný pre opätovné doručenie reklamovaného tovaru.

j) Vybavením reklamácie sa rozumie odstránenie vady tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny, poskytnutie (vyplatenie) primeranej zľavy z kúpnej ceny; vybavením reklamácie sa rozumie aj jej odôvodnené zamietnutie.

k) Kupujúci je povinný v rámci reklamácie uviesť všetky potrebné skutočnosti a predložiť všetky doklady súvisiace s reklamáciou (napríklad doklad o zakúpení).


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Nasledujúce ustanovenia týchto obchodných podmienok sú plnením informačnej povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám o spracúvaní ich osobných údajov podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). S cieľom zabezpečiť spravodlivé a transparentné spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

b) Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je predávajúci, teda obchodná spoločnosť PUBS & GAMES, s.r.o., so sídlom Poľná 17, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44 333 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 50092/L (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s prevádzkovaním e-obchodu. Dotknutými osobami, teda fyzickými osobami, ktorých sa osobné údaje týkajú, sú osoby, ktoré s prevádzkovateľom prostredníctvom e-obchodu uzatvorili kúpnu zmluvu a osoby, ktoré sa s cieľom uzatvoriť s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu v e-obchode registrovali a vytvorili si používateľský účet. Dotknuté osoby môžu v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov a uplatňovania ich práv podľa Nariadenia GDPR kontaktovať prevádzkovateľa poštou prípadne osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

c) Účely a právny základ spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

- Uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru ponúkaného e-obchodom. Uzavretím kúpnej zmluvy sa rozumie jej uzavretie na diaľku prostredníctvom e-obchodu v zmysle týchto obchodných podmienok, t.j. registrácia a vytvorenie používateľského účtu, prihlásenie sa do používateľského účtu, vytvorenie a odoslanie objednávky a jej následný príjem a potvrdenie. Plnením kúpnej zmluvy sa rozumie výkon práv a povinností prevádzkovateľa a dotknutej osoby vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy, a to predovšetkým dodanie objednaného tovaru a uskutočnenie platby za dodaný tovar. Na účely podľa tohto bodu prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail (ktorý je zároveň používateľským menom), bydlisko (ulica, číslo domu a obec/mesto), doručovacia adresa (ulica, číslo domu a obec/mesto), údaje o nastavení používateľského účtu, údaje o objednanom tovare a spôsobe platby za objednaný tovar, vrátane údajov o predchádzajúcich objednávkach. Poskytovanie osobných údajov je potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok; možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa uzavrieť kúpnu zmluvu a dodať ponúkaný tovar.

Registráciu a používateľský účet môže dotknutá osoba kedykoľvek zrušiť. V prípade ďalšieho nákupu prostredníctvom e-obchodu však bude potrebná opätovná registrácia.

- Splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Zákonným povinnosťami prevádzkovateľa sa rozumejú povinnosti priamo súvisiace s uzavretím a plnením kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti daní a účtovníctva, ako aj v oblasti ochrany spotrebiteľa.

- Oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ, spočívajú v uchovávaní osobných údajov na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa voči dotknutej osobe, prípadne na účely právnej obrany prevádzkovateľa voči právnym nárokom dotknutej osoby. Právnymi nárokmi sa rozumejú nároky z uzavretej kúpnej zmluvy v prípade jej porušenia niektorou zmluvnou stranou.

- Zasielanie marketingovej komunikácie, a to na základe súhlasu dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Udelením súhlasu so zasielaním marketingovej komunikácie v registračnom formulári dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním noviniek týkajúcich sa tovarov a služieb ponúkaných prevádzkovateľom, a tým aj so spracúvaním osobných údajov (e-mailu) na tento účel.

d) Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov. K osobným údajom dotknutej osoby majú prístup poverení zamestnanci prevádzkovateľa, a to v nevyhnute potrebnom rozsahu, ktorý je obmedzený druhom práce a pracovným zaradením zamestnanca. K osobným údajom dotknutej osoby môžu mať ďalej prístup dodávateľ platformy pre e-obchod (obchodná spoločnosti INAQ s.r.o., so sídlom Makovického 55/3, 010 01 Žilina, IČO: 47 696 800, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 62022/L), ako aj poskytovateľ webhostinu pre e-obchod (obchodnej spoločnosti Websupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63270/B) .

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť za určitých okolností sprístupňované aj ďalším kategóriám príjemcov, ako napr. poskytovateľom štandardného softvérového vybavenia a poskytovateľom nástrojov na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát, osobám, ktoré na základe osobitného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom poskytujú prevádzkovateľovi služby spojené s prevádzkovaním e-obchodu a s tým spojenej podnikateľskej činnosti (poskytovateľom IT služieb, poskytovateľom platobných služieb, ktorí sprostredkovávajú bezhotovostné platby, poskytovateľom služby vedenia účtovníctva, poskytovateľom daňového poradenstva, poskytovateľom právnych služieb a pod.).

Prevádzkovateľ používa na stránke e-obchodu súbory cookies, a to primárne na účely merania návštevnosti stránky e-obchodu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania sa návštevníkov stránky e-obchodu, ako aj pre overenie základných funkčnosti stránky e-obchodu. Tieto informácie sú však anonymizované, a teda nie je ich možné priradiť ku konkrétnej osobe. Používanie súborov cookies je možné odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Informácie a údaje získané prostredníctvom súborov cookies sú spracovávané službou Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

e) Prenos osobných údajov do tretej krajiny. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

f) Doba uchovávania osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania, a to nasledovne:

- na účel uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy budú osobné údaje uchovávané do zániku záväzkov z príslušnej kúpnej zmluvy, pričom údaje týkajúce sa používateľského mena, nastavenia používateľského účtu a údajov o predchádzajúcich objednávkach budú uchovávané iba po dobu trvania registrácie a používateľského účtu; zánikom záväzkov z príslušnej kúpnej zmluvy, prípadne zrušením registrácie a užívateľského účtu nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa niektoré osobné údaje dotknutej osoby aj naďalej v nevyhnutnom rozsahu uchovávať na niektorý z ďalších účelov podľa písm. c) tohto článku,

- na účel splnenia zákonných povinností budú osobné údaje dotknutej osoby uchovávané po dobu trvania príslušnej zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,

- na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa budú osobné údaje uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa, pokiaľ predtým nedôjde k namietaniu voči ich spracúvaniu dotknutou osobou,

- na účely zasielania marketingovej komunikácie budú osobné údaje uchovávané do odvolania súhlasu, ktorý na tento účel dotknutá osoba udelila, najneskôr do zrušenia registrácie a používateľského účtu.

g) Práva dotknutej osoby. Nariadenie GDPR ustanovuje, aké práva má dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, a to vrátane podmienok výkonu týchto práv. Tieto práva dotknutej osoby teda nie sú absolútne a prevádzkovateľ nie je povinný pri ich uplatňovaní dotknutej osobe automaticky vyhovieť. V konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať niektoré výnimky, prípadne niektoré práva môžu byť viazané na určité podmienky, ktoré nemusia byť v konkrétnom prípade splnené. Prevádzkovateľ sa bude zaoberať každou žiadosťou dotknutej osoby týkajúcou sa konkrétneho práva a túto žiadosť skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v písm. a) tohto článku. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré prijal na základe jej žiadosti týkajúcej sa konkrétneho práva, bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ak bude žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený požadovať primeraný poplatok na pokrytie administratívnych nákladov spojených s poskytnutím informácií alebo oznámením, či uskutočnením požadovaného opatrenia. Prevádzkovateľ môže tiež odmietnuť konať na základe žiadosti.

Dotknutá osoba má nasledovné práva:

- Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva (článok 15 Nariadenia GDPR). Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ak je to technicky uskutočniteľné. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

- Právo na opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR). Ak prevádzkovateľ spracúva nesprávne alebo neúplné osobné údaje dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada. Opravu a aktualizáciu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať aj sama bez zásahu prevádzkovateľa prostredníctvom prihlásenia do svojho používateľského účtu.

- Právo na vymazanie osobných údajov (článok 17 Nariadenia GDPR). Tomuto právu zodpovedá povinnosť prevádzkovateľa na základe žiadosti dotknutej osoby vymazať všetky osobné údaje, ktoré o dotknutej osobe eviduje; to právo je však v plnom rozsahu uplatniteľné iba v prípade osobných údajov spracúvaných v súvislosti s vedením a správou používateľského účtu. V ostatných prípadoch sa môže stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý prevádzkovateľa oprávňuje, či mu dokonca ukladá povinnosť osobné údaje uchovať (napr. povinnosť plynúca zo zákona o účtovníctve atď.), a teda v takých prípadoch výmaz nie je možné uskutočniť.

- Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia GDPR). V niektorých prípadoch prevádzkovateľ síce osobné údaje môže uchovávať, nesmie však s nimi nijako nakladať. Ide o nasledujúce situácie dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a prevádzkovateľ potrebuje správnosť osobných údajov overiť, spracúvanie osobných údajov je neoprávnené avšak dotknutá osoba namieta proti ich vymazaniu a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov, to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

- Právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Predpokladom pre uplatnenie tohto práve je, že osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie je vykonávané automatizovanými prostriedkami. Osobné údaje budú dotknutej osobe poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba môže žiadať prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nebránia tomu iné zákonné alebo významné prekážky.

- Právo namietať (článok 21 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo má dotknutá osoba aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však prevádzkovateľ nevykonáva. V prípade uplatnenia tohto práva prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

- Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením GDPR. Dozorným orgánom sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

h) Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

i) Profilovanie a automatické rozhodovanie. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

j) Informácie, ktoré je prevádzkovateľ povinný v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo kedykoľvek tieto informácie zmeniť, doplniť alebo inak upraviť. Prevádzkovateľ je zároveň povinný o tejto skutočnosti dotknutú osobu primeraným spôsobom upovedomiť.


9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúci je viazaný znením obchodných podmienok platných v okamihu odoslania objednávky.

b) Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom platí, že tento vzťah sa riadi slovenským právom. Tým nie sú dotknuté prípadné práva kupujúceho ako spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa.

***

V Žiline, dňa 20.06.2018